1-شورای سازمان
2-هیئت مدیره
3-مدیر عامل
4-حسابرس(بازرس)

1- شورای سازمان 

الف- شهردار به عنوان ریاست شورا
ب- معاونت خدمات شهری شهرداری کاشان 
ج- یک نفر کارشناس به انتخاب شهردار کاشان
د- دو نفر کارشناس که از طرف استانداری با اطلاع وزارت کشور انتخاب و معرفی می شوند.

2- هیئت مدیره

الف- معاون خدمات شهری شهرداری کاشان به عنوان عضو اصلی ثابت که سمت ریاست هیئت مدیره را به عهده دارد.
ب- دو نفر کارشناس خبره و آگاه به مسائل سازمان به عنوان عضو اصلی با پیشنهاد شهردار و تصویب شورا و حکم رئیس شورا منصوب می شوند
ج- یک نفر عضو علی البدل که به پیشنهاد شورا و حکم رئیس شورا منصوب می شود.
ضمنا مدت ماموریت هیئت مدیره 4 سال می باشد.